Sobre la salut de l'economia de la parròquia

Sense quasi adonar-nos ha passat un altre any, el 2.018. Com és costum a la parròquia adjuntem el balanç dels ingressos i despeses detallats per conceptes i que ens ha donat un resultat positiu de 781,72 (set-cents vuitanta un euros amb setanta-dos cèntims).

Fruit de continuar amb la política d’austeritat que venim aplicant des de fa un temps, hem pogut fer una provisió de 7.000 € que ens seran necessaris per poder atendre les inversions que haurem que fer. En concret, la possibilitat d’instal·lar un ascensor per poder atendre a les persones amb alguna dificultat de mobilitat,a part de les necessitats naturals de cada exercici.

Gràcies, no ens cansarem de donar-les a tots els que amb la seva ajuda econòmica i dedicació voluntària ens permeten tirar endavant amb els projectes i il·lusions de la nostra parròquia.    

Paco Urbiola

 

EXERCICI 2018

INGRESSOS

Ingressos per serveis

1.905,00

Quotes fixes

25.051,00

Col·lectes dominicals més donatius

23.248.00

Col·lectes a transferir (Càritas, etc.)

4.325,00

Ingressos extraordinaris

1.250,00

 

 

TOTAL INGRESSOS

55.779,00

 

DESPESES

Despeses financeres

513,95

Calefacció

6.200,58

Energia elèctrica

3.804,82

Aigua

299,80

Personal

10.372,67

Escombraries més despeses pis

204,73

Conservació i manteniment

4.176,58

Assegurances

110,69

Telèfon

843,00

Secretaria

6.873,18

Material oficina

1.764,96

Activitats assistencials

4.185,07

Activitats pastorals

3,606,02

Compres per al culte

756,20

Col·lectes transferides (Càritas, etc.(

4.325,00

Factures pendents de justificar

369,49

Provisió instal·lació ascensor

7.000,00

 

 

TOTAL DESPESES

54.997,28

 

 

SUPERÀVIT (dif. ingressos i despeses)

781,72

 

 

Com cada any, la comunitat de veïns ens ha condonat la quota anual

Contacta

Parròquia Sant Ignasi de Loiola de Lleida

Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA

973 271099

secretaria@stignasi-lleida.org

Web propietat de la Parròquia Sant Ignasi de Lleida © Tots els drets reservats

Avís legal